บริการรักษาความปลอดภัยงานทั่วไป

ASM เป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยแบบครบวงจร ด้วยประสบการณ์การให้บริการกว่า 14 ปี โดยนำนวัตกรรมอันทันสมัยมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักงาน ธนาคาร ห้างสรรพสินค้า โรงแรม คลังน้ำมัน ศูนย์ราชการ และ สถานที่สำคัญต่างๆ รวมไปถึงบริการอารักขาบุคคลสำคัญ

ปัจจุบัน ASM มีพนักงานกว่า 3,500 คน ที่ให้บริการงานรักษาความปลอดภัย และยังคงขยายการเติบโตต่อไปอย่างต่อเนื่อง

ASM คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าและใส่ใจในความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานทุกคนผ่านกระบวนการสรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะที่เหมาะสมเพื่อเข้ามาปฎิบัติงาน ซึ่งรวมถึงการตรวจประวัติอาชญากรรมโดยกองทะเบียนประวัติอาชญากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติและตรวจสุขภาพพนักงานทุกคน

พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยจากสถานฝึกอบรมของบริษัทที่นายทะเบียนสำนักงานตำรวจแห่งชาติรับรองตามขอบังคับพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย 2558 พนักงานทุกคนมีใบอนุญาตพนักงานรักษาความปลอดภัยรับอนุญาต (ธภ.7)  ASM มีศูนย์ฝึก 2 แห่ง ที่ผ่านการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย (ธภ.9)

  • พระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.2558
  • ระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.2517
  • Security Awareness for Security Agent
  • ความรู้เกี่ยวกับวัตถุระเบิดและวัตถุอันตราย
  • ความรู้เกี่ยวกับอาวุธปืนและสิ่งที่ใช้เป็นอาวุธ
  • ภาพรวมการต่อต้านการก่อการร้าย
  • การจัดการงานจราจร
  • ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิง
  • ศิลปะการป้องกันตัวเบื้องต้น
  • การให้บริการและจิตวิทยาการให้บริการ

ASM ให้บริการรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจต่างๆ อาทิเช่น ธนาคาร โรงแรม โรงกลั่นน้ำมัน ระบบขนส่งมวลชน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า ฯลฯ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของเราได้รับการฝึกอบรมอย่าคลอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ตลอดจนการฝึกอบรมทบทวน การฝึกอบรมพิเศษ เช่น การดับเพลิง การอารักขาบุคคลสำคัญ การให้บริการภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ เพื่อให้พนักงานมีทักษะที่หลากหลายและเหมาะสมกับธุรกิจของลูกค้า

บริการงานอารักขาบุคคลสำคัญ​

การรักษาความปลอดภัย

บริการรักษาความปลอดภัยทั่วไป

บริการจัดส่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

พนักงานรักษาความปลอดภัยทุกคนผ่านการอบรมก่อนลงพื้นที่ปฏิบัติงาน เน้นย้ำในประสิทธิภาพการทำงาน ให้ความสำคัญกับรายละเอียดงานตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการควบคุม จัดการ

บริการงานรักษาความปลอดภัยเฉพาะกิจ

ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแบบรายครั้ง สำหรับงานสำคัญต่างๆ เช่นการจัดงานแสดงสินค้า คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา หรือ งานที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยแบบครั้งคราว โดยทีมงานมืออาชีพด้านความปลอดภัย ให้บริการตั้งแต่การวางผังการทำงาน การวางเส้นทาง บุคคลากร และ อุปกรณ์งานรักษาความปลอดภัย

บริการงานอารักขาบุคคลสำคัญ

ให้บริการงานอารักขาบุคคลสำคัญ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ มีการวางแผนการทำงานต่างๆ อย่างรัดกุม เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย มั่นใจในความปลอดภัย

ติดต่อทีมงาน ASM

ทีมงาน ASM พร้อมให้บริการท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพื่อนัดหมายได้ที่นี่

thThai