ศูนย์ควบคุม สั่งการ สื่อสาร

ศูนย์ประสานงาน ให้ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ควบคุมเหตุการณ์รักษาความมั่นคง รวมทั้งติดตามความผิดปกติในพื้นที่ลูกค้าผ่านกล้องวงจรปิดพร้อมทั้งแจ้งเหตุและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ควบคุม สั่งการ สื่อสาร


การปฏิบัติการครอบคลุมดังต่อไปนี้
- การแจ้งข่าวสารหรือข้อมูลด้านงานรักษาความปลอดภัย
- เฝ้าระวังเหตุการณ์และจัดทำรายงานสรุป
- การจัดการความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของลูกค้า
- การติดตามตอบสนองในกรณีเหตุฉุกเฉินต่างๆ
- การวิเคราะห์และแจ้งเตือนเพื่อสนับสนุนฝ่ายปฏิบัติการ
- การทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan)
- การติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท

ติดต่อทีมงาน ASM

ทีมงาน ASM พร้อมให้บริการท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพื่อนัดหมายได้ที่นี่

thThai