บริการรักษาความสะอาด (Always clean)

ASM รองรับการให้บริการรักษาความสะอาดกลุ่มลูกค้าทั่วไป

พนักงานทำความสะอาด โดยมีทีมงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ด้วยมาตรฐานของการทำงานของ ASM ทำให้มีลูกค้าในกลุ่มองค์กรขนาดใหญ่ ที่ให้ความไว้วางใจเลือกให้เราเป็นผู้ให้บริการด้านงาน บริการทำความสะอาด และการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด โดยมีทีมงานบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสบการณ์การทำงานมาอย่างยาวนาน มีระบบการจัดการอย่างเป็นระบบ

บริการอำนวยความสะดวก

บริการรักษาความสะอาด

ASM ให้บริการด้านความสะอาดดังนี้

- ให้บริการจัดส่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน) ประจำสำนักงาน อาคาร โรงแรม โรงงาน ฯลฯ แม่บ้านทำความสะอาด ทุกคนผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม และผ่านการอบรมความรู้ด้านการทำความสะอาด การใช้เครื่องมือ เครื่องใช้ในการทำงาน ตลอดจน มารยาท และการวางตัวในที่ทำงาน โดยมีทีมงานควบคุมคุณภาพเข้าตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น

- ให้บริการทำความสะอาดแบบบิคคลีนนิ่ง (ทำความสะอาดใหญ่) บริษัท ASM มีทีมงานในการให้บริการทำความสะอาดแบบบิคคลีนนิ่ง โดยให้บริการทำความสะอาด กับ สำนักงาน อาคาร โรงงาน โกดังเก็บสินค้า ฯลฯ เน้นคุณภาพการให้บริการ และความปลอดภัยในการทำงาน พนักงานทุกคนผ่านการอบรม และมีเครื่องมือการทำงานที่ครบถ้วน ให้บริการทำความสะอาดแบบครบวงจร ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า

- ให้บริการทำความสะอาดอาคารสูง บริษัท ASM ให้บริการทำความสะอาดอาคารสูง ทั้งแบบโรยตัว และ กระเช้าไฟฟ้า โดยทีมงานมืออาชีพ

จุดเด่นในด้านการบริการของ ASM

- ASM มีการฝึกอบรมให้ความรู้กับพนักงานทำความสะอาด ก่อนส่งเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงาน โดยทีมงานฝึกอบรมที่มีคุณภาพ ให้ความรู้ทั้งด้านการปฏิบัติงาน การใช้อุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด ตลอดจนถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามรายละเอียดของผู้ว่าจ้าง รวมถึงมีการกำหนดหน้าที่การทำงานในแต่ละจุด และให้พนักงานสามารถหมุนเวียนในตำแหน่งต่างๆ เพื่อให้พนักงานมีความรู้ ความชำนาญและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

- ASM มีการส่งทีมงานเข้าตรวจสอบคุณภาพการทำงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้คุณภาพของงานที่ออกมามีประสิทธิภาพ ตรงกับมาตราฐานของบริษัทฯ และข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง โดยบริษัทฯ มีมาตรฐานการทำงานที่หน่วยงานชั้นนำต่างๆ ให้การยอมรับ

- ASM มีการจัดเตรียมกำลังกำลังพลอย่างเพียงพอ สำหรับการส่งพนักงานทดแทนเข้ายังหน่วยงานต่างๆ ในกรณีที่พนักงานประจำมีการลา หรือ ขาดงาน เพื่อมิให้งานของผู้ว่าจ้างต้องสะดุด รวมถึงการสรรหาพนักงานเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามหน่วยงาน โดยมี ASM Professional (บริษัท จัดหางาน เอเอสเอ็ม โปรเฟสชั่นแนล จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อรองรับการสรรหา ว่าจ้างพนักงาน ที่มีคุณภาพตามตำแหน่งงานต่างๆ

ติดต่อทีมงาน ASM

ทีมงาน ASM พร้อมให้บริการท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพื่อนัดหมายได้ที่นี่

thThai