การฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัย

ASM มีผู้สอน (Instructor) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมอย่าง เข้มข้น   ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมจะมีความหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ ระดับ หัวหน้างานไปจนถึงระดับปฏิบัติการ อีกทั้งยังสามารถจัดทำหลักสูตรขึ้นเป็น การเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

 

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ทักษะด้านการใช้เครื่อง X-ray การวินิจฉัยภาพ X-ray การใช้อุปกรณ์ตรวจค้นต่างๆ เพื่องานรักษาความปลอดภัย

ASM Training เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยชั้นนำของประเทศ หลักสูตรการฝึกอบรมและผู้ฝีกสอนตรงตามข้อบังคับของแผนฝึกอบรมการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติ 2561 (National Civil Aviation Security Training Programme) ทั้งนี้หลักสูตรการฝึกอบรมจะมีความหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ระดับหัวหน้างานไปจนถึงระดับปฏิบัติการ อีกทั้งยังสามารถจัดทำหลักสูตรขึ้นเป็นการเฉพาะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย

ASM ฝึกอบรมบุคลากรด้วยเทคนิคและสื่อการสอนที่ทันสมัยเสริมสร้างความรู้และความชำนาญให้กับบุคลากร สนับสนุนการพัฒนาบุคคลเพื่อประสบการณ์การเรียนรู้ที่มีคุณภาพ ASM Training การกำหนดมาตรฐานของเอกสารการฝึกอบรมและการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง

การบริหารคุณภาพเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการบริหารธุรกิจ บริษัทรักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ มีกระบวนการการควบคุมคุณภาพการบริการ ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยระบบบริหารที่มีคุณภาพ ASM เป็นบริษัทเอกชนรายเดียวที่ทำการฝึกอบรมด้วยระบบ Computer Based Training ซึ่งเป็น Simulator โดยใช้ Simfox Security X-Ray Software ซึ่งจำลองภาพจากการปฏิบัติงานจริงมาใช้สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน โดยแนวทางและวิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย

  • การทดสอบบทบาทสมมติ
  • การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
  • การทดสอบภาคปฏิบัติ
  • การฝึกหัด
  • การประเมินผลพนักงาน ก่อนปฏิบัติงานจริง
  • การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน
  • แบบทดสอบ
  • กรณีศึกษา

การควบคุมคุณภาพและประเมินผล

ASM ตระหนักดีว่ากระบวนการการรักษาความปลอดภัยจำเป็นต้องมีการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASM ได้พัฒนาระบบจัดการข้อมูลการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์สถิติ เพื่อการวางแผนงานและกำหนดแนวทางการป้องกันและลดความผิดพลาดทั้งที่เกิดขึ้นแล้ว และที่อาจจะเกิดขึ้นให้ลดน้อยลง

Computer Based Training และ Simulator Software

ASM เป็นบริษัทเอกชนรายเดียวที่ทำการฝึกอบรมด้วย Computer Based Training และ Simulator Software  ซึ่งจำลองภาพจากการปฏิบัติงานจริงมาใช้สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน 

การฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัย​

วิธีการฝึกอบรม

Government ASM

หัวข้อการฝึกอบรบ

- การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
- การทดสอบบทบาทสมมติ
- การทดสอบภาคปฏิบัติ
- การฝึกหัด
- กรณีศึกษา
- แบบทดสอบ
- การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน
- การประเมินผลพนักงาน ก่อนปฏิบัติงานจริง

Computer Based Training & Simulator Software

ตรงตามมาตราฐานชั้นนำ

นอกจากนี้ หลักสูตรที่ใข้ในการฝึกอบรมพนักงานของ ASM ได้จัดทำให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรสำคัญต่าง ๆ เช่น T
- SA (Transportation Security Administration)
- ICAO (International Civil Aviation Organization)
- DFT (Department for Transport)
และ OTS (Office of Transport Security).

กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่สนใจ

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ทักษะด้านการใช้เครื่อง X-ray การวินิจฉัยภาพ X-ray การใช้อุปกรณ์ตรวจค้นต่างๆ เพื่องานรักษาความปลอดภัย

ติดต่อทีมงาน ASM

ทีมงาน ASM พร้อมให้บริการท่านลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถระบุรายละเอียดเพื่อนัดหมายได้ที่นี่

thThai