OUR MANAGEMENT TEAM

เกี่ยวกับ ASM (ABOUT US)

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด (ASM) จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2549 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท ASM ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยอากาศยานในแถบเอเชีย แปซิฟิก รวมถึงบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่สำคัญอย่างครบวงจร ปัจจุบัน ASM มีพนักงานมากกว่า 8,000 คน ที่ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยแก่ลูกค้าภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและอาคารสถานที่สำคัญต่างๆ และยังขยายการเติบโตต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง
ปัจจุบัน ASM เป็นผู้ให้บริการงานรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยให้บริการทั้งในส่วนงานตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระภายในอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนส่วนงานรักษาความปลอดภัยตามจุดต่าง ๆ ภายในท่าอากาศยาน
พนักงานรักษาความปลอดภัย หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งคนส่วนมากมักเรียกสั้นๆว่า "ยาม" ความหมายของคำว่า "รักษาความปลอดภัย" นั้นครอบคลุมได้ในวงกว้าง ทุกรูปแบบเกี่ยวกับภัยอันตรายและความวุ่นวายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมถึงการให้บริการอำนวยความสะดวกอีกด้วย ซึ่งพนักงานรักษาความปลอดภัยของ ASM นั้นจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเป็นอย่างดี

วิสัยทัศน์

ASM เป็นผู้ให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยชั้นแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค มีบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถในการให้บริการงานรักษาความปลอดภัยให้กับลูกค้า

พันธกิจ

เรามอบบริการด้านการรักษาความปลอดภัยระดับพรีเมียม รวมถึงการใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เราให้ความสำคัญในการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีทักษะและความสามารถที่เชี้่ยวชาญในธุรกิจรักษาความปลอดภัย