()

ASM ให้บริการจัดส่งพนักงานส่งเอกสาร แบบประจำสำนักงาน 

ให้บริการจัดส่งพนักงานจัดส่งเอกสาร ไปประจำยังสำนักงานของผู้ว่าจ้าง โดยพนักงานทุกคนได้รับการฝึกอบรมด้านการทำงาน, เส้นทาง, มารยาทในการปฏิบัติตัว รวมถึงมีพนักงานทดแทน กรณีพนักงานประจำ ลาหยุด ลาป่วย หรือ ขาดงาน พนักงานทุกคนผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม มั่นใจได้ในด้านความปลอดภัย มีทีมงานส่วนกลางคอยตรวจสอบคุณภาพ