Security Service (บริการรักษาความปลอดภัยงานบริการภาคพื้นและคลังสินค้า)

Ground Handling & Cargo Security (2).jpg (122 KB)Ground Handling & Cargo Security (1).jpg (165 KB)Ground Handling & Cargo Security (3).jpg (94 KB)

ASM ให้บริการบุคลากรรักษาความปลอดภัยงานบริการภาคพื้น (Ground Handling) และคลังสินค้า (Cargo) ให้แก่สายการบินผู้ประกอบการงานบริการภาคพ้นและคลังสินค้าทางอากาศ เรามีความเชี่ยวชาญในการตรวจค้น อาทิ เช่น
  • การวินิจฉัยภาพด้วยเครื่องเอ็กซเรย์
  • การตรวจค้นวัตถุระเบิด
  • การตรวจค้นทางกายภาพ หรือการตรวจค้นด้วยมือ
  • การตรวจค้นอุปกรณ์ และเครื่องใช้บนอากาศยาน
พนักงานวินิจฉัยภาพและพนักงานรักษาความปลอดภัย ได้ผ่านการอบรมและมีความเชี่ยวชาญด้านการตรวจค้นสินค้า ตามข้อกำหนดและมาตรฐานของ IATA และ EU ACC3 ตลอดจนข้อกำหนดของสินค้าอันตรายที่เป็นภัยคุกคามต่ออากาศยาน

สนใจติดต่อสอบถามบริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

แผนกขายและการตลาด

โทร. 02-240-2930 ต่อ 1701 - 1704