Security Service (การรักษาความปลอดภัยสายการบิน)

Airline Security (2).jpg (118 KB)Airline Security (1).jpg (99 KB)Airline Security (3).jpg (129 KB)

การรักษาความปลอดภัยสายการบิน
งานบริการสายการบินมีความต้องการด้านการรักษาความปลอดภัยที่มีลักษณะเฉพาะ เริ่มตั้งแต่การเฝ้าอากาศยาน จนถึงการตรวจสอบและเฝ้าระวังผู้โดยสาร การดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของห้องโดยสารรวมถึงการดูแลลูกเรือในระหว่างการหยุดพักระหว่างทาง

ASM สามารถให้บริการสำหรับสายการบิน รวมไปถึงบริการดังต่อไปนี้

  • การควบคุมการเข้าถึงเครื่องบินและพื้นที่ปฏิบัติการของเครื่องบิน
  • การตรวจค้นผู้โดยสารและทรัพย์สิน
  • การตรวจค้นอากาศยาน (เครื่องบิน)
  • การควบคุมการขนถ่ายสัมภาระที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
  • การคุ้มกันสินค้ามีค่าและสินค้าบรรทุก
  • พนักงานยกกระเป๋าและบริการสำหรับผู้โดยสารทุพพลภาพ
  • การคุ้มกันผู้ถูกเนรเทศ
  • การคุ้มกันผู้โดยสารที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศ
  • การจัดเตรียมและจัดการงานเอกสารของสายการบิน

สนใจติดต่อสอบถามบริการได้ตามช่องทางต่อไปนี้

แผนกขายและการตลาด

โทร. 02-240-2930 ต่อ 1701 - 1704