การให้บริการด้านการฝึกอบรมงานรักษาความปลอดภัย

Training 2.jpg (92 KB)Training 1.jpg (136 KB)Training 3.jpg (71 KB)

ASM มีผู้สอน (Instructor) เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ผ่านการอบรมอย่าง เข้มข้น   ทั้งนี้ หลักสูตรการฝึกอบรมจะมีความหลากหลายครอบคลุมตั้งแต่ ระดับ หัวหน้างานไปจนถึงระดับปฏิบัติการ อีกทั้งยังสามารถจัดทำหลักสูตรขึ้นเป็น การเฉพาะ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าได้อีกด้วย
โดยขณะนี้  ASM เป็นบริษัทเอกชนรายเดียวที่ทำการฝึกอบรมด้วย Computer Based Training และ Simulator Software  ซึ่งจำลองภาพจากการปฏิบัติงานจริงมาใช้สำหรับการฝึกอบรมพนักงาน โดยแนวทางและวิธีการฝึกอบรมประกอบด้วย
  • การฝึกอบรมภาคทฤษฎี
  • การทดสอบบทบาทสมมติ
  • การทดสอบภาคปฏิบัติ
  • การฝึกหัด
  • กรณีศึกษา
  • แบบทดสอบ
  • การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน
  • การประเมินผลพนักงาน ก่อนปฏิบัติงานจริง
นอกจากนี้ หลักสูตรที่ใข้ในการฝึกอบรมพนักงานของ ASM ได้จัดทำให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรสำคัญต่าง ๆ เช่น TSA (Transportation Security Administration) ICAO (International Civil Aviation Organization)  DFT (Department for Transport) และ OTS (Office of Transport Security).   

กลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ที่ต้องใช้ทักษะด้านการใช้เครื่อง X-ray การวินิจฉัยภาพ X-ray การใช้อุปกรณ์ตรวจค้นต่างๆ เพื่องานรักษาความปลอดภัย